Toegankelijkheid

Mensen met een handicap moeten net als iedereen gebruik kunnen maken van openbare gebouwen, de openbare weg, woningen, vervoer en van het internet. Toegankelijkheid moet als vanzelfsprekend worden geïntegreerd in ontwerpen. Het VN-verdrag Handicap schrijft voor dat de samenleving moet voldoen aan algemene toegankelijkheidseisen voor zaken als websites, winkels, evenementen en stemmen bij verkiezingen. Belemmeringen bij wonen, leren, werken, reizen en vrije tijd moeten zo snel en zo veel als mogelijk worden opgelost of een alternatief moet beschikbaar worden gesteld. Zo moet iemand met een beperking zelfstandig geld kunnen opnemen of elektronisch betalen.

Samen met onze vrijwilligers/ervaringsdeskundigen werkt de BGC onder andere aan betere(fysieke) toegankelijkheid. Zo zijn wij gesprekspartner van de gemeente Capelle aan den IJssel bij de bouw en renovatie van openbare gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte. Daarnaast  signaleren wij knelpunten in de openbare ruimte en maken wij melding daarvan.

Hierbij wordt als leidraad het Handboek voor Toegankelijkheid gebruikt. Het Handboek voor Toegankelijkheid geeft de ergonomische uitgangspunten aan waar de gebouwde omgeving aan moet voldoen zodat deze voor iedereen op een gelijkwaardige manier gebruikt kan worden. Onder gebouwde omgeving vallen niet alleen gebouwen, maar ook de openbare ruimte en de inrichting. Het ITS-symbool (gebaseerd op het HvT en ITS-criteria) geeft aan dat een gebouw, openbare ruimte, openbaar vervoer, evenement of object bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar is voor iedereen, met name voor mensen met een functiebeperking. (Bron: Ieder(in))

WoNEN

Mensen met een handicap of chronische ziekte moeten goed kunnen wonen, zoals iedereen. Mensen hebben het recht om zelf te kiezen waar, hoe en met wie je woont. Dit recht is vastgelegd in artikel 19 van het VN-verdrag Handicap. Belangrijk is dat het aanbod van woningen past bij de vraag van mensen met een handicap of chronische ziekte: toegankelijk, veilig, aanpasbaar en betaalbaar.  Daarnaast is het belangrijk dat de woonomgeving toegankelijk en bruikbaar is. En dat er voldoende (sociaal veilige) voorzieningen zijn.

Samen met onze vrijwilligers/ervaringsdeskundigen werkt de BGC onder andere aan de beschikbaarheid van passend woonaanbod. Zo zijn wij gesprekspartner van de gemeente Capelle aan den IJssel en adviseren wij bij de bouw en renovatie van openbare gebouwen en de herinrichting van de openbare ruimte. Denk daarbij aan bouwaanvragen (toegankelijkheid) en wijkophogingen (veilig gebruik van de openbare weg bij wegopbrekingen, herbestratingsplannen ed.). En brengen wij knelpunten in kaart zoals de bereikbaarheid van ondergrondse containers voor mensen in een rolstoel. Of het ontbreken van invalideparkeerplaatsen.

Geldzaken

Financiële zelfstandigheid is een belangrijke voorwaarde voor een inclusieve samenleving waarin iedereen kan meedoen. Regelingen moeten eenvoudiger en toegankelijker worden gemaakt, met minder bureaucratie. Mensen met een handicap of chronische ziekte hebben soms moeite om in de wirwar van bureaucratische regelingen de juiste weg te vinden.

Samen met onze vrijwilligers /ervaringsdeskundigen kan de BGC ondersteuning geven wanneer iemand er niet uitkomt bij bijvoorbeeld een Wmo-aanvraag of melding openbare ruimte. Neem gerust contact met ons op.

VERVOER

Gehandicaptenparkeerkaart
Met een Europese gehandicaptenparkeerkaart kunt u op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Capelle aan den IJssel.

Aanvraag gehandicaptenparkeerplaats
Wil je een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen zodat je dichtbij jouw huis kunt parkeren? Je kan alleen een parkeerplaats aanvragen als je al een gehandicaptenparkeerkaart hebt. Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente Capelle aan den IJssel.

ONDERWIJS

Een van de doelstellingen van de BGC is om de Capelse samenleving bewust te maken van de (on)mogelijkheden van mensen met een handicap of chronische ziekte op thema’s als toegankelijkheid, wonen,  vervoer en de wirwar van regels bij aanvragen voor bijvoorbeeld de WMO. Samen met onze ervaringsdeskundigen verzorgen wij voorlichtingsbijeenkomsten op scholen om jongeren daar al vroeg bij te betrekken.

Wij kunnen voorlichtingsbijeenkomsten verzorgen van ca. 60 minuten voor het basis- en voortgezet onderwijs. Met elkaar kunnen we de thematische behoefte bepalen om de bijeenkomst beter te laten aansluiten op het lopende lesprogramma.

Wil je meer informatie ontvangen over de mogelijkheden van voorlichting op jouw school? Neem dan contact met ons op via info@bgcapelle.nl.