Privacyverklaring

BGC is een lokale belangenorganisatie voor mensen met een beperking of chronische ziekte. BGC zorgt ervoor dat mensen met een beperking of chronische ziekte gehoord worden in Capelle aan den IJssel.

BGC is een stichting zonder winstoogmerk. Wij bouwen aan een lokaal netwerk van mensen en organisaties die opkomen voor de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Daarnaast zijn wij aangesloten bij de landelijke koepelporganisatie Ieder(in) die zich op landelijk niveau opkomt voor de belangen van mensen met een beperking of chronische ziekte.

Direct en persoonlijk contact met mensen met een beperking of chronische ziekte is essentieel voor onze werkzaamheden. Ervaringsdeskundigheid van mensen met een beperking of chronische ziekte is een belangrijke basis voor ons werk. BGC legt daarom op allerlei manieren contact met mensen uit de achterban. We slaan daarvoor ook persoonsgegevens op. Waarvoor en hoe we persoonsgegevens opslaan en wat we ermee doen, lees je in deze verklaring.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op gegevens van organisaties, voor zover deze niet herleidbaar zijn tot privégegevens van individuen.

Algemeen
BGC respecteer jouw privacy en jouw rechten en gaat zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Dit is ook wettelijk vereist op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het betekent dat wij alleen noodzakelijke gegevens opslaan en verwerken. Noodzakelijk gegevens zijn gegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt en de daarmee verenigbare doelen.

Als je je aanmeldt voor een activiteit of product van BGC, vragen wij jouw toestemming om je gegevens hiervoor op te slaan en te verwerken. Je kunt deze toestemming altijd en op elk moment intrekken. Voor de beveiliging van jouw persoonsgegevens hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Hieronder lees je hoe BGC de privacy waarborgt, welke gegevens BGC van mensen opslaat, hoe BGC die persoonsgegevens opslaat en verwerkt, waarvoor ze gebruikt worden en wat de bewaartermijn van deze gegevens is. Ook wijzen wij je op jouw rechten, bijvoorbeeld hoe je jouw gegevens kunt inzien, wijzingen of verwijderen.

BGC geeft jouw gegevens niet door aan derden, tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven. Of als hiervoor een wettelijke verplichting bestaat, maar ook dan stellen wij je hiervan op de hoogte. Persoonsgegevens deelt BGC verder alleen met derden organisaties als zij voor BGC werken en een geheimhoudingsplicht hebben (zoals ict- en databasebeheerders). Met deze organisaties hebben we een verwerkingsovereenkomst afgesloten.

BGC is niet aansprakelijk voor het privacybeleid van derden die via links met onze website verbonden zijn. Wij raden je daarom aan om eerst hun privacyverklaring te lezen voordat je daar verder contact zoekt of aanmeldt etc.

Bewaartermijn
In het algemeen geldt dat wanneer je je niet afmeldt voor een activiteit of product, of om andere redenen om verwijdering van jouw persoonsgegevens verzoekt, bewaren wij je gegevens zolang dit nodig is voor het doel waarvoor wij jouw gegevens van je hebben ontvangen. Als je je afmeldt voor een activiteit of product van BGC of als je ons anderszins verzoekt jouw gegevens te verwijderen, dan krijg je hiervan een schriftelijke bevestiging.

Vragen of klachten
Heb je vragen of klachten over hoe BGC met jouw persoonsgegevens omgaat, stuur dan een email naar info@bgcapelle.nl o.v.v. ‘Privacy’, of neem telefonisch contact op met BGC: 010-4519840. Daarnaast kun je altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Omdat deze verklaring kan wijzigen, is het bij het verstrekken van nieuwe persoonsgegevens aan BGC soms verstandig om eerst onze website te raadplegen.

September 2020